X
واحد تحقیق و توسعه (Research & Development)

واحد تحقیق و توسعه (Research & Development)

واحد تحقیق و توسعه (Research & Development)

واحد تحقیق و توسعه (Research &Development)هسته اولیه فعالیت های تحقیقاتی سازمان ها و صنایع هستند. این واحد به طور عمده فعالیت هایی از قبیل ارتقاء کیفیت خدمت یا محصول ، طراحی خدمت یا محصول جدید، بهینه سازی فرایندها، انتقال و جذب فناوری ها و کسب دانش فنی جدید را در چارچوب سیاست های صاحبان صنایع دنبال می نماید.
واحد تحقیق و توسعه (R&D)در هر سازمانی با هدف شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود، به منظور برنامه ریزی برای تثبیت نقاط قوت و تبدیل نقاط ضعف به قوت ,تشکیل می شود. واحد تحقیق و توسعه(R&D)در صنایع وظایفی مانند تبیین اهداف و مأموریت های آن صنعت و ارائه برنامه  ریزی استراتژیک (زمانی، مکانی، مالی ونیروی انسانی) برای رسیدن به آن ها، طراحی و بهینه  سازی فرآیندهای تحقیقاتی اجرایی ،تدوین برنامه های کوتاه ،میان و بلندمدت توسعه خدمات و انجام امور توسعه ای، هماهنگی طرح ها و نیز برنامه  ریزی اطلاع  رساني ،تبلیغات و معرفي خدمات را بر عهده دارد. یکی از مهمترین آثار این واحد در مجموعه، استاندارد سازی روش های اجرای کارها و نظم در اداره امور بوده با امکان ثبت کارهای خلاقانه جدید در آن شاهد ابزاری قدرتمند برای تسریع کارها و ارتباطات مؤثر درون و برون سازمانی خواهیم بود. 

با توجه به موارد فوق گروه صنعتی پانل مهدی نیز با درک اهمیت موضوع تحقیق و توسعه از همان سال هاي اوليه شروع فعاليت کارخانه صنعتی پرند اين واحد را تأسيس نمود. این مهم در 31 خرداد ماه سال 1392 و با درايت مديريت ارشد گروه صنعتی پانل مهدی ، به دنبال تحولات عمده اي در اين واحد بوده و جهت گيري حركت آن به سمت كسب فناوري و دانش طراحي محصولات جدید تعريف گرديده است. بدين منظور تعدادي از كارشناسان نخبه در حوزه های مختلف به استخدام گروه درآمدند تا هسته ي اصلي تحقيقاتي اين مجموعه را شكل دهند و به حمدالله در آینده ای نزدیک شاهد تحولات چشمگیری در این حوزه خواهیم بود . گروه صنعتی پانل مهدی براي تحقيقات كاربردي و كسب دانش اهميت فراواني قائل است و اعتقاد بر اين است كه اين اهتمام به امر تحقيقات، ضامن بقا و توسعه گروه در آينده مي باشد.