پروژه انبار شهرداری - جاده خاوران

پروژه انبار شهرداری - جاده خاورانپروژه انبار شهرداری - جاده خاوران

پروژه انبار شهرداری - جاده خاوران

  • وضعیت پروژه: اجرا شده
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: تير 1392
پروژه انبار شهرداری در جاده خاوران توسط پانل مهدی انجام شده است. در این پروژه از نمونه های مختلف ساندویچ پانل استفاده شده است.