باشگاه تربیت بدنی(آقای خزایی) - اتوبان آهنگ

باشگاه تربیت بدنی(آقای خزایی) - اتوبان آهنگباشگاه تربیت بدنی(آقای خزایی) - اتوبان آهنگ

باشگاه تربیت بدنی(آقای خزایی) - اتوبان آهنگ

  • وضعیت پروژه: اجرا شده
پروژه باشگاه تربیت بدنی(آقای خزایی) اتوبان اهنگ توسط پانل مهدی انجام شده است . در ساخت این پروژه از انواع ساندویچ پانل های پانل مهدی استفاده شده است.