پروژه حوزه نوسازی آموزش و پرورش - ورامین

پروژه حوزه نوسازی آموزش و پرورش - ورامینپروژه حوزه نوسازی آموزش و پرورش - ورامین

پروژه حوزه نوسازی آموزش و پرورش - ورامین

  • وضعیت پروژه: 
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: تير 1392
پروژه حوزه نوسازی آموزش و پرورش(آقای رئوف) واقع در ورامین توسط گروه صنعتی پانل مهدی انجام شده است و در این پروژه از محصولات پانل مهدی مانند ساندویچ پانل ، استفاده شده است.