پروژه روغن نباتی ساعی - دزفول

پروژه روغن نباتی ساعی - دزفولپروژه روغن نباتی ساعی - دزفول

پروژه روغن نباتی ساعی - دزفول

  • وضعیت پروژه: اجرا شده
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: تير 1392

پروژه روغن نباتی ساعی در دزفول نزدیک شهرک همزه توسط گروه صنعتی پانل مهدی انجام شده است.

در این پروژه از انواع ساندویچ پانل پانل مهدی استفاده شده است.