پروژه سازمان امور دانشجویان - خیابان فردوسی

پروژه سازمان امور دانشجویان - خیابان فردوسیپروژه سازمان امور دانشجویان - خیابان فردوسی

پروژه سازمان امور دانشجویان - خیابان فردوسی

  • کارفرما: سازمان امور دانشجویان
  • وضعیت پروژه: اجرا شده
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: تير 1392

پروژه سازمان امور دانشجویان واقع در خیابان فردوسی ،خیابان فرصت توسط گروه صنعتی پانل مهدی انجام شده است.

در این پروژه از ساندویچ پانل سقفی استفاده شده است.توضیحات بیشتر درباره ساندویچ پانل سقفی پانل مهدی را ببینید.