پروژه ایستگاه پمپاژ گاز خرم آباد - شرکت پارس کیهان

پروژه ایستگاه پمپاژ گاز خرم آباد - شرکت پارس کیهانپروژه ایستگاه پمپاژ گاز خرم آباد - شرکت پارس کیهان

پروژه ایستگاه پمپاژ گاز خرم آباد - شرکت پارس کیهان

  • وضعیت پروژه: اجرا شده
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: تير 1392
محل اجرای پروژه شرکت پارس کیهان ایستگاه پمپاژ گاز- خرم آباد می باشد و از ساندویچ پانل سقفی پانل مهدی در این پروژه استفاده شده است.