پروژه شرکت کیسون جهان پارس - عسلویه

پروژه شرکت کیسون جهان پارس - عسلویهشرکت کیسون جهان پارس - عسلویه

شرکت کیسون جهان پارس - عسلویه

  • وضعیت پروژه: 
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: تير 1382
پروژه شرکت کیسون جهان پارس - عسلویه پارس جنوبی توسط پانل مهدی انجام شده است.