اجرای پروژه مترو دکتر فاطمی تهران توسط گروه صنعتی پانل مهدی

اجرای پروژه مترو دکتر فاطمی تهران توسط گروه صنعتی پانل مهدیمترو دکتر فاطمی

مترو دکتر فاطمی

  • کارفرما: مترو تهران
  • وضعیت پروژه: اجرا شده
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: دی 1394
مترو دکتر فاطمی تهران توسط گروه صنعتی پانل مهدی اجرا شده است .ساندویچ پانل های گوناگونی در آن استفاده شده است. برای سقف آن از ساندویچ پانل سقفی و همچنین برای دیوار های آن از ساندویچ پانل دیواری که از مهمترین محصولات پانل مهدی می باشند استفاده شده است.