پروژه پاساژ ایرانیان - روبروی بیمارستال الوند

پروژه پاساژ ایرانیان - روبروی بیمارستال الوندپروژه پاساژ ایرانیان - روبروی بیمارستال الوند

پروژه پاساژ ایرانیان - روبروی بیمارستال الوند

  • کارفرما: پاساژ ایرانیان
  • وضعیت پروژه: اجرا شده
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: تير 1392
پروژه پاساژ ایرانیان واقع در حسن آباد ، خیابان حافظ ،روبروی بیمارستال الوند ،اتاق تاسیسات پاساژ توسط گروه صنعتی پانل مهدی انجام شده است.