پروژه پالایشگاه گاز - سی تی گیت شهر ری

پروژه پالایشگاه گاز - سی تی گیت شهر ریپالایشگاه گاز - سی تی گیت  شهر ری

پالایشگاه گاز - سی تی گیت شهر ری

  • وضعیت پروژه: 
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: تير 1392

شابدوالعظیم- شهر ری- سی تی گیت ری

در این پروژه از ساندویچ پانل سقفی پانل مهدی استفاده شده است.