پروژه  پالایشگاه گاز - سی تی گیت قزوین

پروژه پالایشگاه گاز - سی تی گیت قزوینپالایشگاه گاز - سی تی گیت قزوین

پالایشگاه گاز - سی تی گیت قزوین

  • وضعیت پروژه: 
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: تير 1392

پروژه پالایشگاه گاز - سی تی گیت قزوین قرار دارد و توسط پانل مهدی انجام شده است.

ساندویچ پانل پانل مهدی استفاده شده در این پروژه از نوع سقفی می باشد.