پروژه آقای توکلیان کارخانه تولید قطعات - پرند

پروژه آقای توکلیان کارخانه تولید قطعات - پرندپروژه آقای توکلیان کارخانه تولید قطعات - پرند

پروژه آقای توکلیان کارخانه تولید قطعات - پرند

  • کارفرما: آقای توکلیان
  • وضعیت پروژه: اجرا شده
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: تير 1392
پروژه کارخانه تولید قطعات واقع در شهرک صنعتی پرند مربوط به آقای توکلیان توسط گروه صنعتی پانل مهدی انجام شده است.در این پروژه از انواع ساندویچ پانل پانل مهدی استفاده شده است.