پروژه کارخانه تولید سیم و کابل آقای مومنی

پروژه کارخانه تولید سیم و کابل آقای مومنیپروژه کارخانه تولید سیم و کابل آقای مومنی

پروژه کارخانه تولید سیم و کابل آقای مومنی

  • وضعیت پروژه: اجرا شده
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: آبان 1392
پروژه کارخانه تولید سیم و کابل آقای مومنی توسط گروه صنعتی پانل مهدی انجام شده است.