پروژه خودرو سازان متین کویر - دامغان

پروژه خودرو سازان متین کویر - دامغانپروژه خودرو سازان متین کویر - دامغان

پروژه خودرو سازان متین کویر - دامغان

  • کارفرما: خودرو سازان متین کویر
  • وضعیت پروژه: اجرا شده
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: مرداد 1394
پروژه خودرو سازان متین (کویر) واقع در دامغان، 20.000 متر مربع ساندویچ پانل سقفی و ساندویچ پانل دیواری پانل مهدی