پروژه کارخانه رب گوجی - صفا دشت

پروژه کارخانه رب گوجی - صفا دشتپروژه کارخانه رب گوجی - صفا دشت

پروژه کارخانه رب گوجی - صفا دشت

  • وضعیت پروژه: اجرا شده
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: تير 1392
پروژه کارخانه رب گوجی واقع در صفا دشت توسط گروه صنعتی پانل مهدی انجام شده است.