پروژه مبل فروشی اخوان - جنب پاساژ ایرانیان

پروژه مبل فروشی اخوان - جنب پاساژ ایرانیانپروژه مبل فروشی اخوان - جنب پاساژ ایرانیان

پروژه مبل فروشی اخوان - جنب پاساژ ایرانیان

  • وضعیت پروژه: اجراشده
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: تير 1382
پروژه مبل فروشی اخوان واقع در حسن آباد، خیابان حافظ، جنب پاساژ ایرانیان توسط گروه صنعتی پانل مهدی انجام شده است.