پروژه وزارت نیرو - بهبهان دشت لیشتر

پروژه وزارت نیرو - بهبهان دشت لیشترپروژه وزارت نیرو - بهبهان دشت لیشتر

پروژه وزارت نیرو - بهبهان دشت لیشتر

  • وضعیت پروژه: اجرا شده
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: تير 1392

 پروژه وزارت نیرو در بهبهان - دشت لیشتر توسط پانل مهدی اجرا شده است.

در این پروژه از ساندویچ پانل سقفی استفاده شده است.