پروژه ویلای مسکونی دکتر فرزانه

پروژه ویلای مسکونی دکتر فرزانهپروژه ویلای مسکونی دکتر فرزانه

پروژه ویلای مسکونی دکتر فرزانه

  • وضعیت پروژه: 
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: تير 1392
پروژه ویلای مسکونی دکتر فرزانه توسط گروه صنعتی پانل مهدی انجام شده است و درساخت و اجرای این پروژه از انواع ساندویچ پانل استفاده شده است.