پروژه پالایشگاه گاز - سی تی گیت رشت

پروژه پالایشگاه گاز - سی تی گیت رشتپالایشگاه گاز - سی تی گیت رشت

پالایشگاه گاز - سی تی گیت رشت

  • وضعیت پروژه: 
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: تير 1392
این پروژه در سی تی گیت رشت قرار دارد و از پروژه های پانل مهدی می باشد.از محصولات استفاده شده در این پروژه ساندویچ پانل سقفی می باشد.