پروژه سوله پاسارگاد باتری

پروژه سوله پاسارگاد باتریپروژه سوله پاسارگاد باتری

پروژه سوله پاسارگاد باتری

  • کارفرما: پاسارگاد باتری
  • وضعیت پروژه: اجرا شده
  • تاریخ فعالسازی قرارداد: شهريور 1393
پروژه سوله پاسارگاد باتری توسط گروه صنعتی پانل مهدی انجام شده است -کارخانه تولیدی باتری- در گرمسار-2 هفته کاری-1400 م-5 نفر